ผลงานวิชาการ :
ปี 2555
 • Khuwijitjaru, P., Watsanit, K. and Adachi, S. 2012. Carbohydrate content and composition of product from subcritical water treatment of coconut meal. Journal of Industrial and Engineering Chemistry 18(1) 225-229. Science Direct
 • Khuwijitjaru, P., Sayputikasikorn, N., Samuhaseneetoo, S., Penroj, P., Siriwongwilaichat, P, Adachi, S. 2012. Subcritical water extraction of flavoring and phenolic compounds from cinnamon bark (Cinnamomum zeylanicum). Journal of Oleo Science, 61(6): 349-355. Full Text
 • Sonwai S. and Ponprachanuvut P. (2012). Characterization of physicochemical and thermal properties and crystallization behavior of Krabok (Irvingia Malayana) and rambutan seed fats. Journal of Oleo Science. 61(12), 671-679.
  Full Text
 • Murayama, Y., Wiboonsirikul, J., Khuwijitjaru, P., Kobayashi, T., Adachi, S. 2012 Antioxidant characteristics of extracts from cereal residues by their subcritical water treatment. Journal of Oleo Science 61(9): 465-468. Full Text

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร