ผลงานวิชาการ :
ปี 2554
 • นุชา สายพุฒิกสิกร, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต, ปริญดา เพ็ญโรจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ, และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. (2554) การสกัดองค์ประกอบบางชนิดจากอบเชยโดยใช้น้ำกึ่งวิกฤต. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นคปฐม 19-21 มกราคม 2554 (Oral presentation)
 • ศกลวรรณ พ่อธานี, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2554. อิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณภาพข้าวเหนียวมูนกะทิแช่เยือกแข็ง. ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4. 19-21 มกราคม 2554. นครปฐม. (โปสเตอร์)
 • จิราพร เพลินจิตต์ และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2554. ความคงตัวของกรดฟีนอลิกในน้ำกึ่งวิกฤต, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ ครั้งที่ 1. 10 - 11 พฤษภาคม 2554 (โปสเตอร์)
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสาหรับสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 • การคิดต้นทุนแบบกิจกรรมสำหรับอุตสาหกรรมรีดแผ่นและเคลือบผิวพลาสติก
 • เจนจิรา อยู่พะเนียด ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2554. การประเมินเค้าโครงผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงเคลือบกรอบจากข้อมูลทางประสาทสัมผัส. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 4 “บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร” 19-21 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (oral presentation).
 • ทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2554. ผลของวิตามินอี ออกซิเจนและแสงที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑ์น้ำสลัดญี่ปุ่นและอิตาเลี่ยน. นเรศวรวิจัย 7. 29-30 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร