ผลงานวิชาการ :
ปี 2554
 • Areewan Pokpong, Kwannida Srisa-Ard, Pheeraya Phongsakad and Pramote Khuwijitjaru. 2011. Total phenolic contents and radical scavenging activity of extracts from cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) bark obtained by ultrasound assisted aqueous extraction. The ASEAN Food Conference 2011, June 16-18, 2011, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster)
 • H. Leelayuwapan, K. Hiangratch, T. Liangpaiboon, P. Khuwijitjaru and S. Boonyarattanakalin. Identification of Products Obtained from Subcritical Water Hydrolysis of Coconut Meal. Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2011), January 5-7, 2011, Bangkok, Thailand.
 • 34. Pumklam, R. and Siriwongwilaichat, P. 2011. The effect of particle size on antioxidant capacity of mangosteen peel extract. ASEAN FOOD CONFERENCE 2011: Food Innovation: Key to Creative Economy, 16-18 June, 2011, Bangkok, Thailand (Poster presentation).

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร