ผลงานวิชาการ :
ปี 2554
 • Khuwijitjaru, P., Anantanasuwong, S., Adachi, S. 2011. Emulsifying and foaming properties of defatted soy meal extracts obtained by subcritical water treatment. International Journal of Food Properties 14(1) 9-16. Taylor & Francis
 • Khuwijitjaru, P., Yuenyong, T., Pongsawatmanit, R., Adachi, S. Effects of ferric chloride on thermal degradation of γ-oryzanol and oxidation of rice bran oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 113(5) 652-657. Wiley
 • Nagle, M., Habasimbi, K., Mahayothee, B., Haewsungcharern, M., Janjai, S. and Muller, J. 2011. Fruit processing residues as an alternative fuel for drying in Northern Thailand. Fuel, 90, 818-823. Science Direct
 • S. Janjai, M. Precoppe, N. Lamlert, B. Mahayothee, B.K. Bala, M. Nagle, J. Muller, Thin-layer drying of litchi (Litchi chinensis Sonn.) Food and Bioproducts Processing 89 (3), July 2011, 194-201 . ScienceDirect
 • Precoppe, M., Nagle, M., Janjai, S., Mahayothee, B., Müller, J. 2011. Analysis of dryer performance for the improvement of small-scale litchi processing. International Journal of Food Science & Technology 46(3), 561-569. Wiley
 • S. Janjai, N. Lamlert, B. Mahayothee, P. Sruamsiri, M. Precoppe, B. K. Bala, J. Muller. (2011). Experimental and Simulated Performances of a Batch-Type Longan Dryer with Air Flow Reversal Using Biomass Burner as a Heat Source. Drying Technology 29(12) 1439-1451.
  Taylor& Francis
 • S. Janjai, N. Lamlert, B. Mahayothee, B.K. Bala, M. Precoppe and J. Muller (2011) Thin layer drying of peeled longan (Dimocarpus longan lour.), FSTR. Vol. 17, 279-288.
  Full Text

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร