ผลงานวิชาการ :
ปี 2553
 • Thirathumthavorn, D., S. Charoenrein and J.M. Krochta. 2010. Influence of glass transition on oxygen permeability of starch-based edible films. pp. 641-645. In D.S. Reid, T. Sajjaanantakul, P.J. Lillford and S. Charoenrein. (eds.). Water Properties In Food, Health, Phamaceutical and Biological Systems. ISOPOW10. Blackwell Publishing.
  DOI

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร