ผลงานวิชาการ :
ปี 2553
 • สรยา อุ่นจิตติ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ อรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2553. การวิเคราะห์หาสารประกอบให้กลิ่นรสในกลิ่นรสต้มยำโดยใช้ HS-SPME และ Gas Chromatography- Olfactometry ด้วยวิธี Detection frequency analysis. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3 28-29 มกราคม 2533 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (Oral Presentation) 
 • ณัฐวรรณ ช่อดอกไม้ อรุณศรี ลีจีรจำเนียร และโสภาค สอนไว 2553 ความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวที่อยู่ในรูปอิมัลชันแบบน้ำมันในน้ำแบบดับเบิ้ลเลเยอร์ โดยใช้โซเดียมโดดิซิลซัลเฟตเป็นสารให้ความคงตัว ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3 28-29 มกราคม 2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (0ral Presentation)
 • Kumutakan Watsanit and Pramote Khuwijitjaru. 2010. Hydrolysis of Coconut Meal using Subcritical Water. Food Innovation Asia Conference 2010, BITEC, Bangkok, Thailand.  17-18 June 2010 (Poster).
 • ลลิดา ชุ่มสันเทียะ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2553. การลดเวลาการบ่มในห้องเย็นของผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบอะราเร่. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร. (นำเสนอแบบปากเปล่า) ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร.
 • สิริกานต์ ธนสารโสภณ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2553. ผลของชนิดและปริมาณลิปิดต่อสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ช. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8. 30-31 กรกฎาคม 2553. มหาวิทยาลัยนเรศวร. (นำเสนอแบบปากเปล่า). ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายดีเด่น อันดับ 2.
 • ธัชชาจรีย์ มาลา, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2553. ผลของขนาดอนุภาคข้าวโพดบดต่อคุณภาพของขนมข้าวโพดแผ่นทอดกรอบ. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8. 30-31 กรกฎาคม 2553. มหาวิทยาลัยนเรศวร. (นำเสนอแบบปากเปล่า).
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, กชพร จันทร์ทองสุช และอลิสรา รุ่งรัตนเจริญชัย. 2553. การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของแครอทในข้าวผัดซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อระดับสเตอริไลส์เซชัน. ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3. 28-29 มกราคม 2553. นครปฐม. (โปสเตอร์)

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร