ผลงานวิชาการ :
ปี 2553
 • Angsana Suwanratthaphoom, Phawida Panyawan, Phimrata Kausang and Arunsri Leejeerajumnean. 2010. Comparison of microbial reduction contaminated sweet basil by using ozoned water and weak acids. FIAC 2010. 16-17 June, Bangkok, Thailand (Poster presentation)
 • Banthita Pingsopa, Sirikorn Anantasa, Phimchanok Jaturapiree and Arunsri Leejeerajumnean. 2010. Purification and characterization of alpha-amylase produced from Bacillus subtilis TNCC 001409 using coconut meal as substrate. FIAC 2010, 17-18 June, Bangkok, Thailand (Oral Presentation)
 • Boonchai Pimnak and Arunsri Leejeerajumnean. 2010. Citric acid encapsulation using spray drying method and application in seasoning powder. FIAC 2010. 17-18 June, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)
   
 • Khuwijitjaru, P., Bungutum, P., Denkrajang, Y., Rungpichayapichet, P. and Mahayothee, B. 2010. Determination of total phenolic compounds in cinnamon powder by near infrared spectroscopy. The 49th Annual Meeting of the Japan Oil Chemists’ Society, Hakodate, Japan Sep. 15 -17, 2010. (Oral Presentation)
 • W. Thongunruan and D. Thirathumthavorn. 2010. Morphology, mechanical properties and water vapor permeability of composite edible films based on rice starch and glutelin. Food Innovation Asia 2010. BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster)
 • Boonsit, S. and Siriwongwilaichat, P. 2010. Influence of coconut milk mixing proportion on sensory characteristics of frozen sweet sticky rice (Kao Naew Moon). Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18 2010, BITEC, Bangkok, Thailand (Poster presentation).
 • Porntewabancha, D. and Siriwongwilaichat, P. 2010. The effect of pre-treatments on drying characteristics and color of dried lettuce leaves. Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18 2010, BITEC, Bangkok, Thailand (Poster presentation).
 • Yuphongphithak, C., Wiriyakittikun, A., Rattanapanone, N. and Siriwongwilaichat, P. 2010. Comparison of solvents for mangosteen (Garcinia mangostana L.) peel extract and its antioxidant capacity in lard. Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18 2010, BITEC, Bangkok, Thailand (Poster presentation).
 • Hublee, W. and Siriwongwilaichat, P. 2010. Effect of nutrient function claims labeling on consumers’ purchase intention for functional drink. Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18 2010, BITEC, Bangkok, Thailand (Poster presentation).
 • Measurement of the Water Activity of Aqueous Solutions with FTIR Spectroscopy

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร