ผลงานวิชาการ :
ปี 2553
 • ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และ ทศพล สุธาสิริทรัพย์. 2553. คุณสมบัติของเบรดเดอร์ที่เตรียมจากแป้งข้าว, วารสารวิจัย มข. 15(10) 965-972 (ตุลาคม 2553).  Full text

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร