ผลงานวิชาการ :
ปี 2553
 • Rousseau D., S. Sonwai and R. Khan (2010). Microscale surface roughening of chocolate viewed with optical profilometry. Journal of the American Oil Chemists Society 87(10) 1127-1136.
  SpringerLink
 • Marcus Nagle, Juan Carlos Gonzalez Azcarraga, Busarakorn Mahayothee, Methinee Haewsungcharern, Serm Janjai, Joachim Muller, Improved quality and energy performance of a fixed-bed longan dryer by thermodynamic modifications, Journal of Food Engineering,  99(3) 392-399. Science Direct
 • Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Parika Rungpichayapichet, Serm Janjai and Joachim Müller. Effect of irrigation on near-infrared (NIR) based prediction of mango maturity. Scientia Horticulturae, 125 (4)771-774 .
  Science Direct
 • Janjai, S., Lamlert, N., Tohsing, K., Mahayothee, B., Bala, B. K., Mueller, J. 2010. Measurement and modeling of moisture sorption isotherm of litchi . International Journal of Food Properties, 13(2) 251-260. InformaWorld

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร