ผลงานวิชาการ :
ปี 2552
 • Arunsri Leejeerajumnean, Chatcharee Methachaowalit, Buntita Pingsopa, Wichitra Turata and Pimchanok Nakkharat. 2009. Alpha amylase prodcution from coconut meal by solid state fermentation, Fiac 2009, 18-19 June, Bangkok Thailand
  (Poster presentation)
 • P. Rungpichayapichet and B. Mahayothee. 2009. Influence of Harvesting Period on Mango Quality as determined by NIRS. The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Bangkok, Thailand
 • Jongrak Dangfoo, Sopark Sonwai and Arunsri Leejeerajumnean. 2009. Encapsulation of Kime Oil by Co-crystallization with Sucrose. Fiac 2009. 18-19 June, Bangkok, Thailand (Oral Presentation)
 • Oonjitti, Soraya, Samuhasaneetoo, Suched, Penroj, Parinda and Leejeerajumnean, Arunsri. 2009. Optimization of HS-SPME with Gas Chromatography for volatile compounds analysis of Tom Yom. FIAC 2009. 18-19 June, Bangkok, Yhailand (Poster Presentation)
 • Pengboon, N., Punsuwan, S. and Siriwongwilaichat, P. 2009. Formulation of flour based peanut snack using mixture design. Proceedings: Food consumer insights in Asia, Current issues and Future, Vietnam, August 7-9, 2009. 90-94.
 • 29. Porntewabancha, D., Manacheewin, L. and Siriwongwilaichat, P. 2009. Effect of ripening acceleration on quality and shelf-life stability of fresh-cut papaya. 11th Agro-Industrial Conference, Value Creation through Innovation in Food Technology, June 18-19, 2009, BITEC, Bangkok, Thailand (Poster presentation).

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร