ผลงานวิชาการ :
ปี 2552
 • ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, ชุติมา  วันเพ็ญ, ธัชชาจรีย์  มาลา,  มาริสา อริยเกรียงไกร และ Shuji Adachi, 2552, ผลของการพรีทรีตเมนท์ด้วยน้ำกึ่งวิกฤตต่อการย่อยฟางข้าว ต้นข้าวโพด และชานอ้อยด้วยเอนไซม์, วารสารวิจัย มข. 14(11) 1084-1090 (พฤศจิกายน 2552)
  Full Text

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร