ผลงานวิชาการ :
ปี 2552
 • Choosri, T., Koglbauer, G., and Wendland M. A New Method for the Measurement of the Water Activity or Relative Humidity by Fourier Transform Infrared Spectroscopy. J. Chem. Eng. Data, 2009, 54 (4), pp 1179–1182 ACS
 • Alice Thienprasert, Suched Samuhaseneetoo, Kathryn Popplestone, Annette L. West, Elizabeth A. Miles, Philip C. Calder. Fish Oil N-3 Polyunsaturated Fatty Acids Selectively Affect Plasma Cytokines and Decrease Illness in Thai Schoolchildren: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Intervention Trial. 2009. The Journal of Pediatrics. 154(3) 391-395 ScienceDirect
 • Franz Roman, Marcus Nagle, Hermann Leis, Serm Janjai, Busarakorn Mahayothee, Methinee Haewsungcharoen, Joachim Muller. Potential of roof-integrated solar collectors for preheating air at drying facilities in Northern Thailand. 2009. Renewable Energy 34(7): 1661-1667. ScienceDirect
 • Busarakorn Mahayothee, Patchimaporn Udomkun, Marcus Nagle, Methinee Haewsungcharoen, Serm Janjai, Joachim Mueller. 2009. Effects of pretreatments on colour alterations of litchi during drying and storage. European Food Research and Technology, 229 (2) 329-337. SpringerLink
 • S. Janjai, P. Intawee, K. Tohsing, B. Mahayothee, B.K. Bala, M.A. Ashraf, J. Muller, Neural network modeling of sorption isotherms of longan (Dimocarpus longan Lour.), Computers and Electronics in Agriculture, 66, (2), May 2009, 209-214 ScienceDirect
 • Khuwijitjaru, P., Yuenyong, T., Pongsawatmanit, R., Adachi, S. 2009. Degradation kinetics of gamma-oryzanol in antioxidant-stripped rice bran oil during thermal oxidation. Journal of Oleo Science, 58(10) 491-497.
  10.5650/jos.58.491
 • Janjai, S., Lamlert, N. Intawee, P. Mahayothee, B., Boonrod, Y., Haewsungcharern, M., Bala, B. K., Nagle, M., Mueller, J. 2009. Solar Drying of Peeled Longan Using a Side Loading Type Solar Tunnel Dryer: Experimental and Simulated Performance. Drying Technology 27(4) 595-605
  InformaWorld

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร