ผลงานวิชาการ :
ปี 2551
 • ชัชรี เมธาชวลิต นิศารัตน์ มีทอง และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2551.การผลิตสารไพราซีนด้วย Bacillus sp. เพื่อเป็นสารให้กลิ่นรสจากถั่วเหลืองโดยการหมักแบบโซลิดสเตท. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ศิลปากรครั้งที่ 2, 18-19 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ศกลวรรณ พ่อธานี, ชาวิณี จันทร์ดาประดิษฐ์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2551. อุณหภูมิในการทอดต่อคุณภาพของถั่วลันเตาทอดกรอบ. ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 2. 18-19 ธันวาคม 2551. กรุงเทพฯ. (โปสเตอร์) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ ประเภทรางวัลชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร