ผลงานวิชาการ :
ปี 2551
 • Choosri, T. and Wendland, M. 2008. Measurements of the Water Activity with FTIR Spectroscopy. Poster Presentation in ICPWS XV 2008. 8–11 September 2008. Berlin. Germany. Abstract
 • Phuchivatanapong, P. and Leejeerajumnean, A. 2008. Using organic acids, sodium hypochlorite and ozone for L. monocytogenes reduction in fresh cut carrots.International conference:Investing in Food Quality, Safety and Nutrition:Lessons learned from current food crisis, October 27-28, 2008, Jakarta, Indonesia.
 • Uasiriphan,O. and Leejeerajumnean, A. 2008. Growth Inhibition of Contaminated Microbial Spores in Pasturized Milk by Tea Polyphenol Extract. International Conference: Investing in Food Quality, Safety and Nutrition: lessons learned from current food crisis. October 27-28, 2008, Jakarta, Indonesia.
 • W. thongunruan and D. Thirathumthavorn. 2008. Properties of starch-based edible films made from rice starch, defatted rice flour and rice flour. Food Innovation Asia 2008. 12-13 June 2008. BITEC, Bangna. Thailand. (Poster)
 • S. Tanasarnsopon and D. Thirathumthavorn. 2008. Moisture adsorption behavior of Arare rice cracker. Food Innovation Asia 2008. 12-13 June 2008. BITEC, Bangna. Thailand. (Poster)
 • Siriwongwilaichat, P., Keowmaneechai, E., and Penroj, P. 2008. The Effect of Pectin from Pomelo Peel on Oil in Water Emulsion Stability. Food Innovation Asia Conference 2008: Healthy Food For All. BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster Presentation)
 • 24. Siriwongwilaichat, P., Keowmaneechai, E., Sornwai, S., and Nuchnoom, R. 2008. Influence of particle size, sugar and salt on sensory perceptions of rice seasoning from Sepat-Siam (Trichogaster pectoralis). Food Innovation Asia Conference 2008: Healthy Food For All. BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster Presentation)

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร