ผลงานวิชาการ :
ปี 2551
 • Khuwijitjaru, P., Chalooddong, K. and Adachi, S. 2008. Phenolic content and radical scavenging capacity of kaffir lime fruit peel extract obtained by pressurized hot water extraction. Food Science and Technology Research 14(1) 1-4. Free Full Text from J-Stage
 • S. Janjai, N. Lamlert, P. Intawee, B. Mahayothee, M. Haewsungcharern, B.K. Bala, J. Müller. 2008. Finite element simulation of drying of mango. Biosystems Engineering, 99(4): 523-531. ScienceDirect
 • Janjai, S., Lamlert, N., Intawee, P., Mahayothee, B., Haewsungcharern, M., Bala, B. K., Nagle, M., Leis, H. & Müller, J. 2008. Finite Element Simulation of Drying of Longan Fruit. Drying Technology, 26 (6), 666-674. InfomaWorld
 • M. Nagle, J. C. González-Azcárraga, S. Phupaichitkun, B. Mahayothee, M. Haewsungcharern, S. Janjai, He. Leis & J. Müller (2008). Effects of operating practices on performance of a fixed-bed convection dryer and quality of dried longan. 43(11): 1979 - 1987. Wiley InterScience
 • Thirathumthavorn, D. and Trisuth, T. 2008. Gelatinization and Retrogradation Properties of Native and Hydroxypropylated Crosslinked Tapioca Starches with Added Sucrose and Sodium Chloride. International Journal of Food Properties, 11(4): 858-864.

  DOI:10.1080/10942910701659567
 • Sarawut Phupaichitkun, Busarakorn Mahayothee, Thomas Waldenmaier, Joachim Müller. Generalized single-layer model for drying kinetics of unpeeled-longan. Int J Agric & Biol Eng. 2008; 1(2): 64-71. Free Full Text

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร