ผลงานวิชาการ :
ปี 2550
 • Neidhart S, Vasquez-Caicedo AL, Mahayothee B, Pott I, Mühlbauer W, Sruamsiri P, et al. The controll of postharvest ripening processes and its implications for the productivity of mango processing. In: Heidhues F, Herrmann L, Neef A, Neidhart S, Pape J, Sruamsiri P, et al., editors. Sustainable land use in mountainous regions of Southeast Asia: Meeting the challenges of ecological, socio-economic and cultural diversity. Berlin, Heidelberg, New York,London, Paris and Tokyo: Springer-Verlag; 2007. p. 134-146.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร