ผลงานวิชาการ :
ปี 2550
 • Arunsri Leejeerajumnean. 2007. Flavor profile of fermented soyfood: Tools for identificating broader market acceptance. Seminar and workshop on fermented soyfood in Asia- Status, research and opportunities. March 5, Shangrila Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Leejeerajumnean, A. and Vongpiphan, S. 2007. Changes in iosflavones during soy yoghurt fermentation by Sreptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus and Bifidobacterium bifidum. 7 th International Soy Symposium, March 7-9, 2007, Shangrila Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Leejeerajumnean, A. and Vongpiphan, S. 2007. Changes in iosflavones during soy yoghurt fermentation by Sreptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus and Bifidobacterium bifidum. 7 th International Soy Symposium, March 7-9, 2007, Shangrila Hotel, Bangkok, Thailand.
 • Reduction of contaminated microorganisms in dried bananas by ozone
 • Thirathumthavorn, D., S. Charoenrein and J.M. Krochta. 2007. Influence of glass transition on oxygen permeability of starch-based edible films. Poster Presentation in 10th ISOPOW Conference. 2-7 September 2007. Bangkok, Thailand.
 • González Azcárraga JC, Nagle M, Phupaichitkun S, Mahayothee B, Haewsungcharern M, Janjai S, et al. Effect of shifting practices on performance of a fixed-bed convection dryer for longan. In: Tropentag 2007 - Utilisation of diversity in land use systems: sustainable and organic approches to meet human needs, 9-11 Oct 2007. Witzenhausen (Germany): University of Kassel; p. 1-5.
 • Lapsongphol S, Mahayothee B, Phupaichitkun S, Leis H, Haewsungcharern M, Janjai S, et al. Effect of drying temperature on changes in volatile compounds of longan (Euphoria Longana Lam.) fruit. In: Tropentag 2007 - Utilisation of diversity in land use systems: Sustainable and organic approaches to meet human needs, 9-11 Oct 2007. Witzenhausen (Germany): University of Kassel; p. 1-5.
 • Nagle M, Habasimbi K, Leis H, Mahayothee B, Haewsungcharern M, Müller J. Availability and potential of local biomass resources as fuel for drying of tropical fruits. In: Tropentag 2007 - Utilisation of diversity in land use systems: Sustainable and organic approaches to meet human needs, 9-11 Oct 2007. Witzenhausen (Germany): University of Kassel.
 • Roman F, Nagle M, Leis H, Janjai S, Mahayothee B, Haewsungcharern M, et al. Investigation of solar roof collectors for preheating of air at drying facilities in Northern Thailand. In: Tielkes E, editor. Tropentag 2007 - Utilisation of diversity in land use systems: Sustainable and organic approaches to meet human needs, 9-11 Oct 2007. Witzenhausen (Germany): University of Kassel.
 • T. Choosri, W. Billes, J. Fischer, L. Geyerhofer, A.Jungbauer und M. Wendland. 2007. Thermodynamics of Protein Folding and Adsorption: Experiments and Molecular Simulation. Poster Presentation in 2nd International Symposium on Biothermodynamics, 21- 22 February 2007. Frankfurt. Germany.
 • S. Sungkorn and D. Thirathumthavorn. 2007. Influence of maltodextrin on the quality of coated rice cracker. Starch Update 2007. 6-7 November 2007. Bangkok, Thailand. (Poster)
 • T. Seelueng, A. Patsuwan and D. Thirathumthavorn. 2007. Properties of butter cookies containing inulin as a fat replacer. Food Innovation Asia 2007. 14-15 June 2007. BITEC. Bangkok, Thailand. (Poster)
 • W. Trihut, P. Likasitphan and D. Thirathumthavorn. 2007. Partial substitution of wheat flour with oxidized tapioca starch in batter mix. Food Innovation Asia 2007. 14-15 June 2007. BITEC. Bangkok, Thailand. (Poster)
 • Phanitcharoen, S., Maliket, A. and Siriwongwilaichat, P. 2007. Effects of Drying and Frying Process on Characteristics of Popped Rice. The 9th Agro-Industrial Conference: Food Innovation Asia. Bangkok, Thailand.
 • Phuangsinoun, P., Harnkham, S. and Siriwongwilaichat, P. 2007. Cloud Stabilizing Properties of Pectin from Pomelo Peel in Carrot Juice. The 9th Agro-Industrial Conference: Food Innovation Asia. Bangkok, Thailand.
 • Sonwai S. and Rousseau D. Investigation into early stage of fat bloom development in milk chocolate. 98th American Oil Chemists’ Society Annual Meeting & Expo. Quebec City, Quebec, Canada. 13-16 May, 2007.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร