ผลงานวิชาการ :
ปี 2550
 • Pramote Khuwijitjaru, Panit Nualchan and Shuji Adachi. 2007. Foaming and emulsifying properties of rice bran extracts obtained by subcritical water treatment. Silpakorn University Science and Technology Journal 1(1): 7-12. Full Text
 • พิริยาอร วรรณปิยะรัตน์ และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2550. สภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งมะม่วงแบบธรรมชาติโดยที่ไม่มีการเติมน้ำตาลและสารกลุ่มเมตาไบซัลไฟต์ ที่สามารถรักษากลิ่นรสของผลไม้ได้ดีที่สุด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 38(5)(พิเศษ) 357-360
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร และ นงนภัส ปิ่นฉาย. 2550. การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ด้วยสารเคลือบผิวจากไคโตซาน. อาหาร 37(4): 305-308

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร