ผลงานวิชาการ :
ปี 2550
 • Busarakorn Mahayothee, Sybille Neidhart, Reinhold Carle and Werner Mühlbauer. 2007. Effects of variety, ripening condition and ripening stage on the quality of sulphite-free dried mango slices. European Food Research and Technology, 225(5-6): 723-732.
 • S. Janjai, B.K. Bala, N. Lamlert, B. Mahayothee, M. Haewsungcharern, W. Muhlbauer, J. Muller. 2007. Moisture Diffusivity Determination of Different Parts of Longan Fruit. International Journal of Food Properties, 10(3): 471-478.
 • B. Mahayothee, S. Neidhart, W. Mühlbauer, R. Carle. 2007. Effects of Calcium Carbide and 2-Chloroethylphosphonic Acid on Fruit Quality of Thai Mangoes under Various Postharvest Ripening Regimes. European Journal of Horticultural Science, 72(4):171-178.
 • Thirathumthavorn, D. and Charoenrein, S. 2007. Aging effects on sorbitol- and non-crystallizing sorbitol-plasticized tapioca starch films. STARCH/STARKE 59(10) 493-497.
 • Janjai S, Bala BK, Tohsing K, Mahayothee B, Haewsungcharern M, Müller J. Moisture sorption isotherms and heat of sorption of mango (Magnifera Indica L. cv. Nam Dok Mai). International Agricultural Engineering Journal 2007;16(3-4):159-168.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร