ผลงานวิชาการ :
ปี 2549
 • Penroj, P., S.E. Hill, J.R. Mitchell and W. Garnjanagunchorn. 2006. Effect of kappa carrageenan on konjac glucomannan gelation. pp. 211-226 In "Gums and Stabilisers for the Food Industry 13", Williams, P. A. and Phillips, G. O. (Eds.). RSC publishing. Cambridge. UK.
 • S. Samuhasaneetoo, S. Chaiseri, I.A. Farhat, T. Sajjaanantakul and R. Pongsawatmanit. 2006. Determination of microvoids of maltodextrin with various DE by the dual sorption model. pp. 275-283 In "Gums and Stabilisers for the Food Industry 13", Williams, P. A. and Phillips, G. O. (Eds.). RSC publishing. Cambridge. UK.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร