ผลงานวิชาการ :
ปี 2549
 • ปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ บัณฑิต อินณวงศ์ และปิยฉัตร ใจเอื้อ. 2549. ดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำมันทอด. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • คงวุฒิ นิรันตสุข บัณฑิต อินณวงศ์ และประมุข ภระกูลสุขสถิตย์. 2549. การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มะม่วงทอดสุญญากาศด้วยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิคส์. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • กานต์ เจริญสุข ณิชยา กีรติดำเกิงสกุล และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2549. การศึกษาการพัฒนาเค้กชนิดไขมันต่ำ. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 302
 • เกรียงไกร คงกล่ำ นริสา สุกดิบ และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกระแสวิทยาของแป้งข้าว. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 312
 • ธนรักษ์ เตียวตระกูล อานนท์ มารยาท สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มบรรจุขวด. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 314
 • วรัญญา ศุภมิตร ภาวินี ภูศรี และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. การศึกษาสมบัติทางกระแสวิทยาของกัมผงจากผลสำรอง. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 316
 • สุกัลยา ขันติสกุล ธิติ เตียเจริญ วันชัย วรวัฒนเมธีกุล พิศมัย ศรีชาเยช และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2549. การศึกษาการผลิตอาหารเจจากบุกบรรจุและฆ่าเชื้อในซองชนิดฆ่าเชื้อได้. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 304
 • กิติยา วงษ์สุวรรณ มนัชนก สงค์น้อย และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2549. การศึกษาการผลิตอบเชยผงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตส่วนผสมอาหารเสริมสุขภาพ. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 306
 • กานต์นลิน คงศักดิ์ สริญญา บริบูรณางกูร และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2549. การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 308
 • นิษณา ลุงรุ่ง และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2549. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ ปราศจากสารกลุ่มเมตาไบซัลไฟต์ และไม่มีการเติมวัตถุกันเสีย และศึกษาอายุการเก็บ. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 310
 • ณฐมน รุ่งสร้างธรรม ศุภชัย ลีจีรจำเนียร สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต บัณฑิต อินณวงศ์ และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2549. การวิเคราะห์สารประกอบระเหยในกาแฟคั่วอาราบิก้าโดยวิธีการสกัดแบบโซลิดเฟสไมโครเอ็กแทรกชั่น. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ศรัณยา ลาภส่งผล ธิดารัตน์ ชาติเอกชัย และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2549. การวิเคราะห์การใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์มะม่วงดอง น้ำมะนาวปรุงอาหาร และลำไยอบแห้ง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ธิดาวรรณ ซาอุรัมย์ และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2549. อิทธิพลของขนาดอนุภาคของสารปรุงรสต่อการรับรสของมันฝรั่งแผ่นทอด. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • จินัญญา ซกจี้ตั้น อัมพิกา ชูกิตติกุล ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าดำ. 2549. การตรวจสอบวัตถุเจือปนอาหารและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ประมง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ประวิตร วินิจกุลชัย ปุยเมฆ เชิญรุ่งโรจน์ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าดำ. 2549. ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบชะมวงในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารทะเล. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • สุณัฐฌา อวดสุข อมิตา จันทร์วิจิตรกุล ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2549. การศึกษาการผลิตแบบจำลองไมโครแคปซูลจาก Soy Protein Isolate โดยวิธี coacervation. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • วรัญญา ศุภมิตร ภาวิณึ ภูศรี และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2549. สมบัติทางกระแสวิทยาของกัมจากผลสำรอง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • Kongwut Niruntasuk and Bhundit Innawong. 2549. Shelflife determination of vacuum fried mango chips. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • สุภาภรณ์ วงศ์พิพันธ์ อาทิตยพงศ์ ปรัศนียาภรณ์ รสชุ่ม และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2549. การเปลี่ยนแปลงปริมาณไอโซฟลาโวนส์ในกระบวนการหมักเทมเป้. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • Chitbunchong, P., A. Tongvisetsak and P. Penroj . 2006. Determination of rancidity threshold by ASTM and R-index method. 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 10-12 October, 2006. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปิยะฉัตร ใจเอื้อ. 2549. สมบัติของมอลโตเดกซ์ทรินที่มีค่าสมมูลย์เดกซ์โตรสต่ำจากสตาร์ชมันสำปะหลัง. การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32. 10-12 ตุลาคม 2549. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์. กรุงเทพฯ. (โปสเตอร์)

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร