ผลงานวิชาการ :
ปี 2549
 • Thirathumthavorn, D., S. Charoenrein and J.M. Krochta. 2006. Influence of starch chain length on starch film properties. Poster Presentation in IFT Annual Meetings 2006. 24-28 June 2006. Orlando. Florida.
 • Sonwai S. and D. Rousseau (2006). ‘A long-term Micro-structural Investigation of Chocolate’. Proceedings of the 97th AOCS Annual Meeting and Expo. America’s Center St. Louise, Missouri. April 30-May 3, 2006.
 • Sonwai S. and D. Rousseau (2006). ‘Studies of Fat bloom in Cocoa Butter Crystallized with and without the Presence of Cocoa Butter Equivalent’. Proceedings of the 97th AOCS Annual Meeting and Expo. America’s Center St. Louise, Missouri. April 30-May 3, 2006.
 • Palakajornsak , Y and Siriwongwilaichat, P. 2006. Stability of anthocyanins extract from mangosteen (Garcinia mangostana L.) peel. 4th International Congress on Pigments in Food, Oct. 9-12, Stuttgart-Hohenheim, Germany. (Poster Presentation)

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร