ผลงานวิชาการ :
ปี 2549
 • ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2549. เทคนิคการสกัดแบบ Accelerated Solvent Extraction (ASE) สำหรับตัวอย่างอาหาร. LAB. TODAY 34: 47 – 50 LAB. Today
 • บัณฑิต อินณวงศ์ ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ และปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ. 2549. สารอันตรายที่แอบแฝงในอาหารทอด: การเปลี่ยนแปลงของอาหารในระหว่างการทอด. วารสารจาร์พา 88.
 • บัณฑิต อินณวงศ์ ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ และปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ. 2549. สารอันตรายที่แอบแฝงในอาหารทอด: อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอาหารทอดแบบน้ำมันน้อย. วารสารจาร์พา 90.
 • ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2549. น้ำกึ่งวิกฤติ (subcritical water) และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร. วารสารจาร์พา Food & Health 90: 51-53.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร