ผลงานวิชาการ :
ปี 2548
 • นิชชิมา แตงเที่ยง, สุชยา ช้างประสิทธิ์ และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2548. การสลายตัวของแกมมา-โอรีซานอลในน้ำมันรำข้าวที่อุณหภูมิสูง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ดลวลัย สมใจ ปทุมทิพย์ วุฒิประดิษฐ์ และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2548. การศึกษาสาเหตุและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสีที่พบในผลิตภัณฑ์เค้ก. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2547 น. 118
 • กรรณิการ์ ภิญโญ สายพิณ เอกพันธ์ชัยเดช และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2548. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้ผงพร้อมดื่ม. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ทิพวรรณ เกียรติวานิชโสภณ ศิริรัตน์ ชูเชิด และสินี หนองเต่าดำ. 2548. ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของสารที่สกัดได้จากน้ำหมึกของหมึกกระดอง. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ปัญจ์ยศ มงคลชาติ พรพล อดิศรวรวุฒิ และสินี หนองเต่าดำ. 2548. ผลของสารช่วยจับตัวต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลาทูน่า. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • นิพัฒน์ ลิ้มสงวน ชนิดา ไทยอุบุญ นุสรา จิราพงษ์ และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2548. การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์โดยคาเทชินซึ่งสกัดจากชาเขียวที่ปลูกในประเทศไทย. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • พิศมัย ศรีชาเยช และเอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2548. ผลของสภาวะการผลิตและกระบวนการใหัความร้อนต่อคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของคาราเมล. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • กิติศักดิ์ ยอดกาวี วรรษพร พิพรณ์พงษ์ และเอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2548. ผลของพีเอชและชนิดของสารปรับพีเอชต่อคุณภาพน้ำตาลมะพร้าว. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • วิญญู โชครุ่งกาญจน์ นิสา จิวพานิช และสุชาดา ครองแถว. 2548. การปรับสภาวะบรรยากาศของบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โมจิ. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความไม่สม่ำเสมอของขนาดผลึกน้ำตาลทรายที่ผลิตโดยโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์
 • การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาลักษณะเนื้อสัมผัสแบบเนื้อทรายของนมข้นหวานที่ผลิตโดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร