ผลงานวิชาการ :
ปี 2548
 • C. Sodsri, 2548, TVAR Modelling and Time-varying Frequency Estimation of Nonstationary Signal,The 2nd International Symposium on Mathematics Statistics and Computer Science.
 • C. Sodsri, 2548, The Modified Basis function Method for Time-varying Frequency Estimation, The 2nd International Symposium on Mathematics Statistics and Computer Sciences.
 • Thirathumthavorn, D., S. Charoenrein and J.M. Krochta. 2005. Starch derivatization to prevent aging effects on films properties. Poster presentation in IFT annual meeting 2005. 16-20 July 2005. New Orleans. Louisiana.
 • Thirathumthavorn, D. and S. Charoenrein. 2005. Thermal and pasting properties of starch derivatized by 1-octenyl succinic anhydride. Oral presentation in IFT annual meeting 2005. 16-20 July 2005. New Orleans. Louisiana.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร