ผลงานวิชาการ :
ปี 2547
 • ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และ Shuji Adachi. 2547. ความสามารถในการละลายของกรดไขมันและปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเตอร์ของกรดไขมันใน subcritical water. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
 • ปาจรีย์ แก่นแก้ว สุนันทา ตรีรัตน์พันธุ์ และธัชพงศ์ ชูศรี. 2548. สูตรที่เหมาะสมต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมัน. รายงานการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
 • พัชรี ฐิติธรรมเสถียร สลิลทิพย์ เอี่ยมละออ และ สินี หนองเต่าดำ . 2547. ผลของพริกแกงแดงต่อการหืนของปลาแผ่น. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีร กรุงเทพมหานคร.
 • Soonthornkamol, P., Leejeerajumnean, S., Innawong, B. and Leejeerajumnean, A. (2004) Effect of coffee roasting on volatile compounds produced in arabica coffee growing in Thailand. The 6th Agro-Industrial Conference. Thaifex- Halmex 2004, 28 - 29 June,Bangkok, Thailand.
 • Chitwilai, N., Leejeerajumnean, S. and Leejeerajumnean, A. (2004) Comparison of volatile compounds in arabica coffee during wet and dry process. The 6th Agro-Industrial Conference. Thaifex- Halmex 2004, 28 - 29 June, Arena Muangtong,Bangkok, Thailand.
 • พฤษภรณ์ เชยสูงเนิน มัธนา ตั้งมั่น และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2547. การปรับสภาวะบรรยากาศบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญา อึ้งประเสริฐภรณ์ สุทธิพันธ์ เพ็ชรชูศรี และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2547. การยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์สาลี่สดแปรรูปพร้อมบริโภค : ชนิดของบรรจุภัณฑ์. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร