ผลงานวิชาการ :
ปี 2547
 • Thirathumthavorn, D., S. Charoenrein and J.M. Krochta. 2004. Aging effects on sorbitol- and non-crystallizing-sorbitol-plasticized starch films. Poster presentation in IFT annual meeting 2004. 12-16 July, 2004. Las Vegas., NV.
 • Thanahthananon, J. and Leejeerajumnean, A. (2004) Effect of Oligofructose and Inulin Supplementation on the growth of Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophillus in Fermented milk . Proceedings of The 1 sh International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development, 25 - 26 August, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 • Benjaprasertsri, T., Keowmaneechai and Leejeerajumnean, A. (2004) Bleaching of Mung Bean Starch and Vermicelli by Using some Organic Acids or Hydrogen Peroxide as a Substitute for Sulfhur Dioxide. Proceedings of The 1 sh International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development, 25 - 26 August, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 • Siriwongwilaichat, P. and Winger, R.J. 2004. Technical knowledge for food product innovation in Thailand. Agribusiness: An International Journal, 20(3):p. 233-252 (July).
 • Palakajornsak, Y. and Siriwongwilaichat, P. 2004. Anthocyanins Extraction from Mangosteen Peel. The 6th Agro-Industrial Conference: Food Safety, Thai Strategies

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร