ผลงานวิชาการ :
ปี 2547
 • บัณฑิต อินณวงศ์. 2547. Emulsifiers and Stabilizers สร้างบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร. Asia Pacific Food Industry Thailand 2(7): 36-39.
 • Pramote Khuwijitjaru, Nichchima Taengtieng and Suchaya Changprasit. 2004. Degradation of gamma-oryzanol in rice bran oil during heating: An analysis using derivative UV-spectrophotometry. Silpakorn University International Journal. 4(1-2): 154-165. Full Text

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร