ผลงานวิชาการ :
ปี 2547
 • Samuhasaneetoo, S., Chaiseri, S., Farhat, I. A., Sajjaanantakul, T. and Pongsawatmanit, R. 2004. Application of the “Dual Sorption” Model for water adsorption of maltodextrin various DE. Kasetsart J. (Nat. Sci.),38: 515-522.
 • Prasong Siriwongwilaichat, Ray J. Winger. 2004. Technical knowledge for food product innovation in Thailand. Agribusiness, 20(3) 233-252.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร