ผลงานวิชาการ :
ปี 2547
 • Mahayothee, B., Neidhart, S., Leitenberger, M., Mühlbauer, W., Carle, R. 2004. Non-destructive determination of maturity of Thai mangoes by near-infrared spectroscopy. Acta Horticulturae (ISHS) 645: 581-588.
 • Mahayothee, B., Neidhart, S., Mühlbauer, W., Carle, R. 2004. Influence of postharvest ripening processes on appropriate maturity for drying mangoes `Nam Dokmai´ and `Kaew´. Acta Horticulturae (ISHS) 645: 241-248.
 • Innawong, B., Mallikarjunan, K., Irudajaraj, J., and Marcy, J.E. 2004. The determination of frying oil quality using fourier transform infrared attenuated total reflectance. Lebensm.-Wiss. u.-Technol. 37: 23-28.
 • Innawong, B., Mallikarjunan, K., and Marcy, J.E. 2004. The Determination of frying oil quality using a chemosensory system. Lebensm.-Wiss. u.-Technol. 37: 35-41.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร