ผลงานวิชาการ :
ปี 2547
 • P. Khuwijitjaru, T. Fujii, S. Adachi, Y. Kimura, and R. Matsuno. 2004. Kinetics on the hydrolysis of fatty acid esters in subcritical water. Chemical Engineering Journal, 99, 1 - 4 (Affiliation - Kyoto University) ScienceDirect
 • P. Khuwijitjaru, Y. Kimura, R. Matsuno, and S. Adachi. 2004. Preparation of finely dispersed O/W emulsion from fatty acid solubilized in subcritical water. Journal of Colloid and Interface Science, 278(1), 192-197 (Affiliation - Kyoto University) ScienceDirect
 • P. Khuwijitjaru, Y. Kimura, R. Matsuno, and S. Adachi. 2004. Solubility of oleic and linoleic acids in subcritical water. Food Science and Technology Research, 10(3) 261-263 (Affiliation - Kyoto University) Free Full Text From J-STAGE
 • Innawong, B., Mallikarjunan, K., Irudajaraj, J., and Marcy, J.E. 2004. The determination of frying oil quality using fourier transform infrared attenuated total reflectance. Lebensm.-Wiss. u.-Technol. 37: 23-28.
 • Innawong, B., Mallikarjunan, K., and Marcy, J.E. 2004. The Determination of frying oil quality using a chemosensory system. Lebensm.-Wiss. u.-Technol. 37: 35-41.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร