ผลงานวิชาการ :
ปี 2546
 • Soonthornkamol, P., Innawong, B. and Leejeerajumnean, A. (2003) Changes in volatile compounds produced during the storage of milled Dawk Mali 105 rice. The 5th Agro-Industrial Conference. Thaifex-Thaimex 2003, 31 June- 1 July Bitech Bangna, Bangkok, Thailand.
 • Sangjuntra, C., Neungwonsa, S., Jaima, A., and Innawong, B. 2003. Correlation of textural instrument and PCA technique to determine texture characteristics of rice cracker. THAIFEX&THAIMEX 5th Conference Proceeding: 480-488.
 • พนิดา ธุวสุจิเรข อรรัตน์ ศรีพิมพ์ และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2546. ผลของการเติมวัตถุเจือปนอาหารต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท็อปปิ้งสับปะรดระหว่างการเก็บรักษา. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร