ผลงานวิชาการ :
ปี 2546
 • Jaesiricharoenwong, M., Nontharak, S. and Leejeerajumnean, A. (2003) Effect of modified atmosphere packaging (MAP) and vacuum packaging on the growth of some bacteria contaminated in food. The 29 th Congress on Science and Technology of Thailand, 20-22 October 2003, Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kean University, Khon Kean, Thailand.
 • Thirathumthavorn, D., S. Charoenrein and J.M. Krochta. 2003. Effect of hydrolysis time on gelatinization and retrogradation of acid-treated rice starches. Poster presentation in IUFoST 2003. 16-20 July 2003. Hilton Chicago Hotel, Chicago., ILL.
 • Udomkun, P., Tantipasvasin, S. and Siriwongwilaichat, P. 2003. Textural characteristics of dietary added fiber rice cracker. A poster presentation at THAIFEX & THAIMEX 2003: Innovation of Health Food Products, Bangkok, Thailand.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร