ผลงานวิชาการ :
ปี 2545
 • Leejeerajumnean, A. and Owens, J.D. (2002) Deveolpment CO2 buffer system to control the increase of pH in alkali fermented soybeansn. The 4th Agro-Industrial Conference. Thaifex-Thaimex 2002, 31 June- 1 July Bitech Bangna, Bangkok, Thailand.
 • Mahayothee, B., Neidhart, S., Leitenberger, M., Mühlbauer, W., Carle, R. 2002. Non-destructive determination of maturity of Thai mangoes by near infrared spectroscopy (NIR). The First Workshop on NIR Spectroscopy in Thailand, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 27-28.11.2002. (Poster presentation)

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร