ผลงานวิชาการ :
ปี 2545
 • Siriwongwilaichat, P. 2002. Environment of Food Product Innovation in Thailand. A Presentation at THAIFEX & THAIMEX 2002: Thai Food for Country Development and Export. Bangkok, Thailand.
 • Mahayothee, B., Leitenberger, M., Neidhart, S., Mühlbauer, W., Carle, R. 2002. Non-destructive determination of fruit maturity of Thai mango cultivars by near infrared spectroscopy. Proceedings of the International Symposium “Sustaining Food Security and Managing Natural Resources in Southeast Asia - Challenges for the 21st Century”, Chiang Mai, Thailand, 08-11.01.2002. (Oral presentation)
 • Mahayothee, B., Neidhart, S., Leitenberger, M., Mühlbauer, W., Carle, R. 2002. Non-destructive determination of maturity of Thai mangoes by near-infrared spectroscopy (NIR). Proceedings of the 7th International Mango Symposium, Recife, Brazil, 22-27.09.2002. (Oral presentation)
 • Mahayothee, B., Neidhart, S., Mühlbauer, W., Carle, R. 2002. Effects of postharvest ripening processes on the quality of dried mango slices produced from Thai mango cultivars Nam Dokmai and Kaew. Proceedings of the International Symposium “Sustaining Food Security and Managing Natural Resources in Southeast Asia - Challenges for the 21st Century”, Chiang Mai, Thailand, 08-11.01.2002. (Poster presentation)
 • Mahayothee, B., Neidhart, S., Mühlbauer, W., Carle, R. 2002. Appropriate postharvest ripening processes for drying Thai mangoes "Nam Dokmai" and "Kaew". Proceedings of the 7th International Mango Symposium, Recife, Brazil, 22-27.09.2002. (Poster presentation)
 • Siriwongwilaichat, P. 2002. Environment of Food Product Innovation in Thailand. A Presentation at THAIFEX & THAIMEX 2002: Thai Food for Country Development and Export. Bangkok, Thailand.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร