ผลงานวิชาการ :
ปี 2545
 • Siriwongwilaichat, P. and Moughan, P.J. 2002. The APEC Food System: Linking international technology and the food industry. FMCG,8(3):64, 86.
 • P. Khuwijitjaru, S. Adachi, and R. Matsuno. 2002. Solubility of fatty acids in water at elevated temperatures. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 66, 1723 - 1726 (Affiliation: Kyoto University).
  DOI:10.1271/bbb.66.1723

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร