ผลงานวิชาการ :
ปี 2544
 • Determination of frying oil quality using FTIR-ATR, (oral presentation) IFT conference, LA, USA, 2001
 • Siriwongwilaichat, P. Winger, R.J., Kirkpatrick, K., and Haruthaithanasan, V. 2001. Technical Sources for Branded Food Product Development in Thailand. In 11th World Congress of Food Science and Technology: Abstract, Seoul, Korea, p. 242.
 • S. Sonwai and M. R. Mackley (September, 2001). ‘The Crystallisation of Cocoa Butter under Shear’. Paper presented at the 24th World Congress and Exhibition of the International Society for Fat Research, Berlin, Germany.
 • Naivikul O, Keowmaneechai E. Modification of starches in rice flours by acetylation. 2001, The fifth ESAFS international conference on rice environments and rice products, Krabi, Thailand.
 • Keowmaneechai E, McClements D J. Effect of chelating agents and non-adsorbed whey proteins on physicochemical properties and stability of whey protein stabilized emulsions containing calcium. 2001, IFT Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร