ผลงานวิชาการ :
ปี 2543
 • Determination of frying oil quality using E-nose, (poster presentation) IFT conference, TX, USA, 2000
 • S. Sonwai and M. R. Mackley (October, 2000). ‘The Effect of Shear on the Crystallisation of Cocoa Butter’. Paper presented at the Japan Oil Chemists’ Society and American Oil Chemists’ Society World Congress 2000, Kyoto, Japan.
 • Keowmaneechai E, McClements D J. Effect of CaCl2 and KCl on physicochemical properties of diluted whey protein stabilized emulsions. 2000, IFT Annual Meeting, Dallas, Texas, USA.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร