ผลงานวิชาการ :
ปี 2541
 • Leejeerajumnean, A. (1998) Changes in gas composition during Bacillus fermentation of soybean. SfAM Summer’98 Conference: Aquatic microbiology, 13 -16 July 1998, University of Lancaster, Lancaster, UK.
 • Textural and Physical properties of fat free turkey-beef frankfurters: Effects of non-meat ingredients and end point temperature (oral and poster presentation at University of Connecticut in Meat Conference 45th, 1998.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร