ผลงานวิชาการ :
ปี 2540
 • Leejeerajumnean, A., Duckham, S.C., Campbell-Platt, G., Ames, J.M., and Owens, J.D. (1997) Bacillus fermentation of soybean. SAB Summer’97 Conference, Symposium: Toxins, 14-17 July 1997, University of East Anglia, Norwich, UK.
 • Leejeerajumnean, A., Duckham, S.C., Ames, J.M., Campbell-Platt, G. and Owens, J.D. (1997) Changes in volatile compounds produced during the fermentation of soybean by a mixed Bacillus culture. UK Universities Flavour Consortium Postgraduate Symposium, 4-6 September 1997, Queen’s Elms Halls of Residence, The Queen’s University of Belfast, Northern Ireland, UK.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร