การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:
Khuwijitjaru, P., Bungutum, P., Denkrajang, Y., Rungpichayapichet, P. and Mahayothee, B. 2010. Determination of total phenolic compounds in cinnamon powder by near infrared spectroscopy. The 49th Annual Meeting of the Japan Oil Chemists’ Society, Hakodate, Japan Sep. 15 -17, 2010. (Oral Presentation)
:Khuwijitjaru, P., Bungutum, P., Denkrajang, Y., Rungpichayapichet, P. and Mahayothee, B. 2010. Determination of total phenolic compounds in cinnamon powder by near infrared spectroscopy. The 49th Annual Meeting of the Japan Oil Chemists’ Society, Hakodate, Japan Sep. 15 -17, 2010. (Oral Presentation)
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร