การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:
สรยา อุ่นจิตติ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ อรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2553. การวิเคราะห์หาสารประกอบให้กลิ่นรสในกลิ่นรสต้มยำโดยใช้ HS-SPME และ Gas Chromatography- Olfactometry ด้วยวิธี Detection frequency analysis. ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3 28-29 มกราคม 2533 มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (Oral Presentation) 
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร