การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Marcus Nagle, Juan Carlos Gonzalez Azcarraga, Busarakorn Mahayothee, Methinee Haewsungcharern, Serm Janjai, Joachim Muller, Improved quality and energy performance of a fixed-bed longan dryer by thermodynamic modifications, Journal of Food Engineering,  99(3) 392-399. Science Direct
:Marcus Nagle, Juan Carlos Gonzalez Azcarraga, Busarakorn Mahayothee, Methinee Haewsungcharern, Serm Janjai, Joachim Muller, Improved quality and energy performance of a fixed-bed longan dryer by thermodynamic modifications, Journal of Food Engineering,  99(3) 392-399. Science Direct
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร