การนำเสนอผลงาน : วารสารในประเทศ
ชื่อเรื่อง:
ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, ชุติมา  วันเพ็ญ, ธัชชาจรีย์  มาลา,  มาริสา อริยเกรียงไกร และ Shuji Adachi, 2552, ผลของการพรีทรีตเมนท์ด้วยน้ำกึ่งวิกฤตต่อการย่อยฟางข้าว ต้นข้าวโพด และชานอ้อยด้วยเอนไซม์, วารสารวิจัย มข. 14(11) 1084-1090 (พฤศจิกายน 2552) Full Text
:Khuwijitjaru, P., Wanpen, C., Mala, T., Ariyakriangkrai, M., & Adachi, S. (2009). Effect of subcritical water pretreatment on enzymatic digestibility of rice straw, corn stover and sugar cane bagasse. KKU Research Journal, 14(11), 1084-1090 (in Thai). Full Text
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร