การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Rousseau D., S. Sonwai and R. Khan (2010). Microscale surface roughening of chocolate viewed with optical profilometry. Journal of the American Oil Chemists Society 87(10) 1127-1136.
SpringerLink
:
Rousseau D., S. Sonwai and R. Khan (2010). Microscale surface roughening of chocolate viewed with optical profilometry. Journal of the American Oil Chemists Society 87(10) 1127-1136.
SpringerLink
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361 (สายตรง), 0-3427-0510-2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร