การนำเสนอผลงาน : วารสารในประเทศ
ชื่อเรื่อง:ชาวิณี จันทร์ดาประดิษฐ์ ศันสนีย์ อุดมระติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2551. Acrylamide: สารพิษในอาหารและการป้องกัน. อาหาร. 38(4): 306-312.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร