การนำเสนอผลงาน : วารสารในประเทศ
ชื่อเรื่อง:ดวงใจ ถิรธรรมถาวร และ นงนภัส ปิ่นฉาย. 2550. การยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ด้วยสารเคลือบผิวจากไคโตซาน. อาหาร 37(4): 305-308
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361 (สายตรง), 0-3427-0510-2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร