การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (Scopus)
ชื่อเรื่อง:
Nasanit R., Jaibangyang S., Onwibunsiri T., Khunnamwong P. (2022). Screening of Volatile Organic Compound-Producing Yeasts and Yeast-Like Fungi against Aflatoxigenic Aspergillus flavus Microbiology and Biotechnology Letters, 50 (2), pp. 202 - 210
Link:DOI: 10.48022/mbl.2202.02004
ผู้จัดทำ:09600223 : นางสาวทิฆัมพร อรวิบูลย์ศิริ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร