การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Krungkaew, S., Hülsemann, B., Kingphadung, K., Mahayothee, B., Oechsner, H., Müller, J., 2022. Methane production of banana plant: Yield, kinetics and prediction models influenced by morphological parts, cultivars and ripening stages. Bioresource Technology 360, 127640.
Link:DOI: 10.1016/j.biortech.2022.127640
บทคัดย่อ:Banana trees and fruits with three ripening stages, including green, ripe, and overripe, of two cultivars, namely Nam wa and Hom were separated into different morphological parts for biogas yield determination. Specific methane yields (SMY) were significant different among banana parts (p ≤ 0.05). High non-structural carbohydrates and high non-lignocellulosic residual in substrates promoted high SMY. Pseudostem showed the highest share of energy yields among farm wastes which Nam wa cultivar provided higher energy potential than Hom. Peel presented the major energy source from fruit wastes which ripening stages did not have a significant effect on its SMY. Modified Gompertz model presented the best fit for methane production of most substrates. The SMY prediction models based on chemical constituents were developed to obtain conveniently used methane estimating tool which showed that a combination of lignin, hemicellulose, non-lignocellulosic residual, and crude fiber contents presented the highest performance for banana substrates.
ผู้จัดทำ:61403804 : นายสมัชชา กรุงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com)โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร