การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:กมลวัลย์ แดงมาดี, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2564. อิทธิพลของชนิดและความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดโฟมต่อคุณสมบัติ และกราฟการทำแห้งของโฟมมะเขือเทศที่อบแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมท, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
61403202 : นางสาวกมลวัลย์ แดงมาดี
รายงานฉบับสมบูรณ์:full paper(pdf)

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร