การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Chanyapat Ouppama, Pramote Khuwijitjaru, and Busarakorn Mahayothee. 2021. EFFECT OF PLANT-BASED PROTEIN ON FOAM PROPERTIES AND DRYING BEHAVIOR OF FOAM-MAT DRYING OF MELON PUREE. Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021.
บทคัดย่อ:The influence of plant proteins as a foaming agent on foam properties and drying kinetics of melon puree obtained from low-grade fruits was studied. Different proteins including rice protein (RP), pea protein (PP), and soy protein isolate (SPI) were used at the concentrations of 5% (as protein content). Melon puree was prepared from fresh fruits with TSS of 7.38 ± 1 Brix and whipped using a hand mixer for 5 min at 13,200 rpm. Xanthan gum (XG) at 1% (w/w) was also added as a stabilizer. The density, expansion, stability and color of foams were measured. The foams were dried in a conventional hot-air dryer at the temperature of 70 C. It was found that PP and SPI resulted in good foaming performances with 272.93 and 243.50% foam expansion and more than 97% foam stability, and the foam densities of 0.207 and 0.222 g/cm3, respectively. The RP could not produce foam at all. The foams from PP and SPI dried faster than that from RP but all three samples could be processed into free-flowing powders with moisture contents lower than 10%. In addition, SPI gave the whiter sample than PP and RP.
ผู้จัดทำ:620920022 : นางสาวชัญญพัชร์ อุปมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(docx)
:รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)
Presentation:Presentation(pptx)
แฟ้มอื่นๆ:แฟ้มข้อมูล(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร